Year - 2015
HEALTH AND FAMILY WELFARE > KISHANGANJ
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
HEALTH AND FAMILY WELFAREA.N.M.A.N.M.BALE KUMARI MURMU
HEALTH AND FAMILY WELFAREA.N.M.A.N.M.BINA DEVI
HEALTH AND FAMILY WELFAREA.N.M.MOICDR SHUSHIL KUMAR SINGH
HEALTH AND FAMILY WELFAREA.N.M.PHARMACISTANIL THAKUR
HEALTH AND FAMILY WELFAREBIHAR HEALTH SERVICEACMO DR RAJENDRA PRASAD SINHA
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMARCHANA KUMARI
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMARPANA RANI KARAMKAR
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMJAMWANTI KUMARI
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMKALPANA KUMARI DAS
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMKIRAN DEVI
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMMANJU KUMARI RUKHEYAR
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMMANORMA KUMARI
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMPARAMSILA DEVI
SADAR HOSPITAL KISHAN GANJBIHAR HEALTH SERVICEANMPARUL LATA MAITY
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMPURNIMA DAS
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMRAMA BISWAS
PHC-KNEBIHAR HEALTH SERVICEANMSUTAPA ROY
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MARTI DEVI
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MBABY RANI GHOSH
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MMALTI BANERJEE
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MNAMITA DAS
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MNIBHA KUMARI
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MNIRMALA DEVI
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MPARMILA DEVI
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MRENU DEVI
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MSAVITRI UPADHYAY
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MSHARDA KUMARI
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MSHIV KUMARI
P-H-C BHADURGANJBIHAR HEALTH SERVICEA-N-MSMT REKHA RANI ROY
PHC, THAKURGANJBIHAR HEALTH SERVICEAUXILIARY NURSE MIDWIFEANITA DAS
PHC, THAKURGANJBIHAR HEALTH SERVICEAUXILIARY NURSE MIDWIFEBAN DEVI
P-H-C POTHIABIHAR HEALTH SERVICEAUXILIARY NURSE MIDWIFEBIDYA DEVI
P-H-C POTHIABIHAR HEALTH SERVICEAUXILIARY NURSE MIDWIFECHAMPA KUMARI
P-H-C POTHIABIHAR HEALTH SERVICEAUXILIARY NURSE MIDWIFECHHABI NANDI
P-H-C TERHAGACHHBIHAR HEALTH SERVICEAUXILIARY NURSE MIDWIFEDOLLY ANJALI HEMBROM
12345
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY