Year - 2015
KISHANGANJ > NAGAR PARISHAD
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
KISHANGANJ NAGAR PARISADASSISTANTASSISTANTSRI SANJEEV KUMAR SAHA
KISHANGANJ NAGAR PARISADASSISTANTASSISTANTSRI ZAHIRUL HASAN
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARSRI KAILASH SHARMA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARSRI PRASANT KAR
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAHSILDARTAHSILDARSRI RAJENDRA SHARMA
KISHANGANJ NAGAR PARISADTAX DAROGHATAX DAROGASRI SUMAN KUMAR SAHA
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY