BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM > GAYA
Skip Navigation Links.
Enter employee    
OfficeCadreDesignationNameAssets Details
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEACCOUNTANTSRI. JAGTA NAND CHOUDHARY
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEACCOUNTS CLERKSRI. VIDYA NIDHI PRASAD
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICECORR. CLERKMD. ARIF
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICECORR. CLERKSIR. SANJAY MISHRA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENGINEERSRI. ANOJ KUMAR
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENGINEERSRI. DEO KANT RAM
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENGINEERSRI. NASIMUDDIN
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENGINEERSRI. NIRAJ KUMAR
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEJUNIOR ENGINEERSRI. SHASHI SHEKHAR PRASAD
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICELOWER DIVISION CLERKMD. ANISHUDDIN
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICELOWER DIVISION CLERKSIR. BINOD KUMAR VERMA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICELOWER DIVISION CLERKSIR. SURESH KUMAR SHARMA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICELOWER DIVISION CLERKSRI. ANJANI KUMAR SHARAN
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEPERSONAL ASSISTANTSRI. BRAJ KISHORE SHARMA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEPROJECT ENGINEERSRI. AKSHAYA KUMAR
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEPROJECT ENGINEERSRI. BRAJ BHUSAN SINHA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICEPROJECT ENGINEERSRI. RAJESH KUMAR SINHA
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICESENIOR PROJECT ENGINEERSRI. KHAGESH CHANDRA BISHWAS
BIHAR RAJYA PUL NIRMAN NIGAM LTD., WORKS DIVISION, GAYA.BIHAR ENGINEERING SERVICETRACERMD. WASIM
Powered By : BIHAR PRASHASNIK SUDHAR MISSION SOCIETY